Film og spørsmål til drøfting i profesjonsfellesskap

Som støtte til profesjonsfellesskapets drøftinger og planlegging av opplæringarbeid i grunnskolen, har vi laget en film om dybde, relevans og sammenheng i det nye læreplanverket.

Filmen viser en måte å tenke læreplanarbeid på som skal bidra til at elevene får bygget relevant og sentral kompetanse innenfor og på tvers av fag i 1.-10.trinn. Den er ment til inspirasjon og ikke som en fasit på hvordan det skal gjøres. Filmen toner ned kompetansemålenes rolle som utgangspunkt for planlegging. Kompetansemålene er fortsatt viktige, men vi må lykkes med å se dem i sammenheng med hverandre innenfor og på tvers av fag, og forstå dem i lys av formålsparagrafen og overordnet del, og i lys av fagenes relevans, verdier og kjerneelementer.

Det er viktig at profesjonsfellesskapet på skolen sammen ser på de ulike delene i læreplanverket, og ser etter helhet og sammenheng. Under filmen finner dere aktuelle spørsmål for drøfting i fellesskapet, og forslag til planleggingsaktiviteter for fagteam/klasseteam/trinnteam. Velg ut de spørsmålene dere tenker er mest aktuelle for egen skole.

Spørsmål til drøfting i profesjonsfellesskapet

a) I filmen uttrykkes det at man kan «gi blaffen» i kompetansemålene i oppstarten av planleggingsprosessen, for å sikre helhet og sammenheng og fokus på kjerneelementene. Hvordan harmonerer et slikt synspunkt med skolens etablerte læreplanforståelse? Hvor tidlig i skoleåret har vi behov for å vurdere elevenes framdrift i forhold til det samlede kompetansemålsettet? (Blir det annerledes i matematikk som har kompetansemål for hvert trinn?) Er det mulig å ha med seg kompetansemålene hele tiden uten å drukne i dem?

b) Hva skal vi gjøre for å få bedre oversikt over og forståelse for kjerneelementene slik at vi kan legge langsiktige og helhetlige grovplaner innenfor og mellom fag? Har vi god nok forståelse for de tverrfaglige elementene og hvordan de kan bakes sammen med kjerneelementer innenfor og på tvers av fag?

c) Hvordan pleier vi å kommunisere til elevene våre hvilke typer utfordringer og oppgaver de skal kunne mestre og løse mot slutten av året og/eller mot slutten av hovedtrinnet (2-3 år)?

d) I hvilken grad fokuserer elevene våre på langsiktig kompetansebygging og progresjon istedenfor kortsiktig prestasjon knyttet til nedbrutte mål?

Forslag til planleggingsaktiviteter

 1. Planlegg noen helhetlige utfordringer og oppgaver, sammen med kollegaer, som elevene skal møte mot slutten av året og/eller slutten av hovedtrinnet (2-3-årsløpet), innenfor og mellom fag.
  • I hvilken grad er disse utfordringene/oppgavene livsrelevante? (Kan de begrunnes med teksten «Fagets relevans» og/eller Overordnet del/formålsparagrafen?)
  • Hvordan skal dere kommunisere disse langsiktige målsetningene slik at alle elever skjønner hva de skal strekke seg mot gjennom året/hovedtrinnet?
  • I hvilken grad er utfordringene/oppgavene tilpasset ulike elevers forutsetninger og interesser?
  • Ungdomstrinn: Hvordan harmonerer utfordringene/oppgavene med læreplanenes tekster om standpunktvurdering?
 2. Lag en grovplan for året eller hovedtrinnet med utgangspunkt i kjerneelementene, innenfor og mellom fag.
  • Hvor ofte må dere justere planen?
  • Kan planen, sammen med periodeplanene, erstatte årsrapporter/faglærerrapporter?
 3. Lag en plan for en opplæringsperiode, gjerne med Utdanningsdirektoratets planleggingsverktøy
  • Hvilken kompetanse skal elevene utvikle i denne perioden og hvordan kan vi sikre at elevene forstår hva de skal strekke seg mot?
  • Hvor lang må perioden være for at elevene skal rekke å utvikle sentral og varig kompetanse?
  • Hvilket handlingsrom har elevene i denne perioden til å velge fokus og læringsaktiviteter ut fra egne interesser?
  • Hvordan fanger vi opp og følger med på elevenes kompetanseutvikling, og hvordan kommuniserer vi med elevene om progresjon og videre læring i tråd med læreplanenes underveisvurderingstekster?
  • Hvordan sikrer vi sammenheng mellom den kompetansen elevene utvikler i perioden og den kompetansen de skal utvikle gjennom året/hovedtrinnet?
  • Hvilke verdier legger vi ekstra vekt på i denne perioden?
  • Er noen av de tverrfaglige temaene direkte eller indirekte en del av opplæringen i denne perioden?
  • Hvordan utvikler vi klassemiljøet og elevenes sosiale kompetanse samtidig som elevene utvikler faglig kompetanse?