Forberedelse, program og innhold til fagnettverk vgs Innlandet 27. november 2020 – del 1

Individuell forberedelse til samling (ca 30 minutter)

 1. Se Udir sin film om vurdering i fagfornyelsen (videoen finner du lenger ned på siden – 5 minutter)
 2. Les nøye læreplanteksten om underveisvurdering i ditt fag på ett trinn (hvis du velger et fag som ikke er vedtatt enda, leser du forslaget i høringsutkastet – https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag–vg2-og-vg32/)
 3. Tenk over hva som harmonerer godt med din underveisvurderingspraksis, og hva du må endre! I den nye vurderingsforskriften legges det vekt på at underveisvurdering skal bidra til lærelyst. I hvilken grad klarer du å kommunisere med alle elever (om hva de allerede mestrer og hva de ikke mestrer enda) på en slik måte at det ikke hemmer lærelyst?
 4. Les nøye læreplanteksten om standpunktvurdering i ditt fag på ett trinn (hvis du velger et fag som ikke er vedtatt enda, leser du forslaget i høringsutkastet – https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-nye-lareplaner-pa-yrkesfag–vg2-og-vg32/)
 5. Les Udirs tekst om standpunktvurdering i kompetansepakka. Teksten er skrevet før den nye vurderingsforskriften kom. I forskriften understrekes det at kompetansemålene, som utgjør vurderingsgrunnlaget, skal forstås i lys av læreplanteksten «Om faget».
 6. Tenk over hva som harmonerer godt med din praksis rundt standpunktvurdering i dag, og hva du må endre i din praksis for å jobbe i tråd med intensjonene!
 7. Se evnt Udirs film en gang til.

Program 27. november kl 09.00 – 11.30

 • 09.00 – 09.15  The power of assessment to promote learning (video under – 14 minutter)
 • 09.15 – 09.45  Drøfting i faggruppa på skolen (lærerne er samlet fysisk)
      • Gir vår (underveis)vurderingspraksis i faget best mulige vilkår for elevenes læring?
      • Er praksisen i tråd med læreplanens tekst om underveisvurdering?
      • Fremmer praksisen lærelyst for alle elever?
 • 09.40 – 09.55  Å følge med på og fange opp kompetanse (video under – 15 minutter)
 • 19.55 – 10.10  Standpunktvurdering (video under – 10 minutter)
      • Kort diskusjon i skolegruppa: Hvordan ivaretar vi kravene til standpunktvurdering hos oss i dag?
 • 10.10 – 10.25  Pause
 • 10.25 – 11.05  Drøfting på tvers av skoler (ledes av fagnettverkskoordinator i teams – møtelenker distribueres ut til skolene)
      • Hvilke situasjoner kan elevene møte mot slutten av opplæringen slik at de får vist sin helhetlige, avsluttende kompetanse?
      • Hvordan ivaretar vi kravet om variasjon?
      • Hvordan ivaretar vi krav om at vi har tilstrekkelig og oppdatert informasjon om elevenes kompetanse når vi setter standpunktkarakter?
      • Hvordan kommuniserer vi med elevene om standpunktvurdering på en slik måte at de tør å ta sjanser underveis?
 • 11.05 – 11.30  Planlegging i faggruppa på skolen – lærerne er samlet fysisk)
      • Hva er det viktigste vi må videreutvikle i vurderingspraksisen i faget på vår skole?
      • Hvilken frist gir vi til oss selv for å iverksette de viktigste justeringene?
      • Når skal vi jobbe videre med dette? (avtal tid og sted)

Filmer

UDIR – Vurdering i Kunnskapsløftet 2020 (5 min)

The power of assessment to promote learning (14 min)

Å følge med og fange opp (15 min)

Standpunktvurdering (10 min)

Tips: Hvis dere får det travelt, kan dere klikke på tannhjulet og speede opp filmene.